Home Informace Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti HC-Albert s.r.o., se sídlem Švermova 352, 46010, Liberec 10, IČO 25410571, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16233,(dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hcalbert.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hacalbert.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Označené údaje jsou povinné a bez jejich zadání nelze objednávku dokončit. Správnost a úplnost poskytnutých údajů může být ze strany prodávajícího ověřena telefonicky nebo e-mailem. Nepodaří-li se kupujícího zastihnout, může být v takovémto případě objednávka zamítnuta.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 • Dodání a převzetí zboží

1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.
2. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.
3. Prodávající se zavazuje odeslat nebo připravit k osobnímu odběru kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (u zboží, které je skladem nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.

Osobní odběr:

Kupující si může zboží vyzvednout osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Liberci, Švermově ulici 352, 46010. Převzetí zboží osobně v prodejně musí být vždy písemně potvrzeno.

Přepravní služba:

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží přepravní společností Top-trans na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce. Cena přepravy je stanovena podle aktuálních tarifů přepravce. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího e-mailem. Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě a neinformuje prodávajícího předem o skutečnosti, že si zásilku nemůže převzít, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Cena zboží a platební podmínky

  • v hotovosti na dobírku přepravní společnosti Top-trans v místě určeném kupujícím v objednávce
  • v hotovosti při osobním odběru v prodejně prodávajícího v Liberci, Švermově ulici 352
  • bezhotovostně platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího v Liberci, Švermově ulici 352
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č. účtu 162226352/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen "účet prodávajícího")

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 • Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 NOZ občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez udání důvodu (v případě písemného odstoupení od smlouvy je určující datum odeslání oznámení prodávajícímu).
2. Pokud kupující ve výše uvedené lhůtě od smlouvy odstoupí, doručí zakoupené zboží osobně na prodejnu prodávajícího nebo zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, a to nejpozději do 14-ti dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu (§ 1831 odst. 1 NOZ). Prodávající není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
3. Uplatnil-li spotřebitel právo na odstoupení, vrátí prodávající zákazníkovi do 30 dnů kupní cenu formou bankovního převodu. Pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 4. Neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 • Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění na webovém rozhraní obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

 • Odpovědnost prodávajícího z vad zboží

1. Pakliže je kupující spotřebitelem, má právo uplatnit u prodávajícího právo z vady zakoupeného zboží, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí zboží, pakliže šlo o zboží nové.
2. Nárok kupujícího na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a na smluvní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se použije pouze v těch případech, kdy je kupujícím spotřebitel.
2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která případně slouží i jako záruční list. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
3. V případě, že se u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne vada, má kupující právo požadovat výměnu věci, příp. výměnu vadné součásti, nebo opravu věci. Není-li takový postup možný, může od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Postup při reklamaci

1. Vždy nás informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží doručit.
3. Při odeslání zboží prodávajícímu je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu, který vyhovuje podmínkám přepravy. Pokud tak neučiní a zboží bude nedostatečně chráněno, nemusí být reklamace uznána.
4. Doporučujeme zboží pro přepravu pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost.
5. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, přednostně výměnou za stejný výrobek nebo díl výrobku.
6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající se snaží neprodleně reklamaci vyřídit a zbytečně ji neprotahovat.
7. Spotřebitel má možnost řešit spor s dodavatelem i mimosoudní cestou

 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 5. 2016.

 

 

 

Dnes je

Neděle 20. Leden 2019

Nákupní Košík

Obchod
Váš košík je prázdný

Akční nabídka

HledejKlidný Hotel český krumlov . Katalytické lampy provoní i vyčistí ovzduší Vašeho domova. Manažerské kurzy kvalitně